මිල ගණන්

කලාපය CPM *
www.endchannel.com වෙබ් අඩවියේ වීඩියෝවලට යටින් පික්සල් 640x90 ප්‍රමාණයේ බැනර් දැන්වීම රු. 650/=
www.trekmentor.org වෙබ් අඩවියේ වීඩියෝවලට යටින් පික්සල් 640x90 ප්‍රමාණයේ බැනර් දැන්වීම රු. 650/=
www.phone.lk වෙබ් අඩවියේ දුරකථනයක විස්තරවලට යටින් පික්සල් 640x90 ප්‍රමාණයේ බැනර් දැන්වීම රු. 650/=

* CPM - Cost Per Mile/Cost Per Thousand Impressions
මින් බැනර් දැන්වීම දහස් වරක් දැක්වීමට අය කෙරෙන ගාස්තුව දැක්වේ. උදාහරණයකට ඔබ රු. 5000/= ක් ගෙවයි නම් සහ CPM අගය රු. 500/= ක් වේ නම් ඔබගේ බැනර් දැන්වීම 10000 වරක් දැක්වේ.  CPM අගය කලින් කලට වෙනස් විය හැක.

අවම අය කිරීම රු. 2000/= කි.

මුදල් ගෙවීම් අපගේ බැංකු ගිණුමේ තැන්පත් කළ යුතුය.

බැනර් දැන්වීම ඉහත වගුවේ දක්වා ඇති ප්‍රමාණයේ jpeg හෝ png රූපයක් ලෙස තිබිය යුතුයි. එය ක්ලික් කළ විට වෙබ් අඩවියක පිටුවකට යොමුවේ. එහි ලිපිනය (URL) ඔබ ලබාදෙන වෙබ් අඩවියක ලිපිනයක් විය හැකියි. වෙබ් අඩවියක එබඳු පිටුවක් ඔබට නොවේ නම් බැනර් දැන්වීම ක්ලික් කළ විට දැක්විය යුතු පිටුවේ අන්තර්ගතය ද අප වෙත එවන්න. එවිට එම අන්තර්ගතය අපගේ වෙබ් අඩවියක පළ කොට බැනර් දැන්වීම සමඟ සම්බන්ධ කෙරේ.